close_btn

학생회 소개

 

직위 : 학생회장

이름 : 13 김찬우  

연락처 :  

 

 

 

 

직위 : 1학년 과대표

이름 : 16 이현주

연락처 :

 

 

 

 

직위 : 3학년 과대표

이름 : 12 김상현

연락처 :

 

 

 


 

직위 : 여학우회 회장

이름 : 14 김진아

연락처 :

 

 

 

 

직위 : 예비역회 회장

이름 : 11 권민석

연락처 :

 

 

 

 

직위 : 체육 부장

이름 : 12 김태형

연락처 :

 

 

 

 

직위 : 선전 부장

이름 : 15 이다혜

연락처 :

 

 

 

직위 : 1학년 부과대

이름 : 16 김덕일

연락처 :

직위 : 학생부회장

이름 : 12 고강산

연락처 :               

 

 

 

 

직위 : 2학년 과대표

이름 : 

연락처 :

 

 

 

 

직위 : 4학년 과대표

이름 : 11 김준수

연락처 :

 

 

 

 

직위 : 여학우회 차장

이름 : 15 진혜정

연락처 :

 

 

 

 

직위 : 예비역회 차장

이름 : 12 윤상수

연락처 : 

 

 

 

 

직위 : 총무부장 

이름 : 15 김민정

연락처 : 

 

 

 

 

직위 : 섭외 부장

이름 : 15 김다령

연락처 :

 

  

직위 : 홍보 부장

이름 : 15 성승현

연락처 :